បណ្តាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ (ASEM13)