ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ត្រៀមប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីរាជការក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០