សកម្មភាពក្រុមការងារ នៃមណ្ឌលព័ត៌មានអនឡាញរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ (ASEM13)