រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទាំងសំណង់អាគារ និងផ្លូវ ត្រូវមានគុណភាពល្អ