ករណីឆ្លងថ្មី មានចំនួនត្រឹម ៣២នាក់ ខណៈដែលករណីជាសះស្បើយថ្មី ៣០នាក់ និងករណីស្លាប់ថ្មី ០៤នាក់