ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ រវាងគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ សាសនា វប្បធម៌ វិចិត្រសិល្បៈ និងទេសចរណ៍នៃព្រឹទ្ធសភា ជាមួយនិងក្រសួងទេសចរណ៍