សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញត្រលប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច នៅហាណូយ