រដ្ឋបាលខេត្តសុរិន្ទរ៍ ផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ចំនួន១គ្រឿង ជូនមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ