អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ស្ថានភាពរបបជលសាស្រ្តក្នុង​អាងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្ន»