រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម អនុញ្ញាតឱ្យសមាគមវារីវប្បករកម្ពុជាចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ