អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជំរុញ​សិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាឱ្យងាកមករៀន ជំនាញបច្ចេកទេស