ទំព័រហ្វេសប៊ុកនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា មានអ្នកតាមដានជាង ១៣ លាននាក់