ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ជាការងាររួមដើម្បីនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ