អភិបាលរងខេត្ត ចុះពិនិត្យការដាំដុះបន្លែរបស់សហគមន៍បន្លែបៃតង នៅឃុំទឹកវិល