មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាំយកទេយ្យទានចែកជូនគ្រួសារងាយរងគ្រោះ និងចាស់ជរាគ្មានទីពឹង