ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ០២នាក់ និង ករណីជាសះស្បើយថ្មី ចំនួន ០២នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ