សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖  ថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃទី០៥  ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥២