អភិបាលខេត្ត ចុះពិនិត្យ និងដោះស្រាយប្រព័ន្ធរំដោះទឹក ចេញពីក្រុងកំពត និងស្រុកទឹកឈូ