អភិបាលខេត្តកំពត ជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ឱ្យពន្លឿនការរៀបចំតំបន់ឆ្នេរ ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមកកម្សាន្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ