ជី​​​វ​​ភាពប្រជាពលរដ្ឋខេត្តមណ្ឌលគិរីធូរធារឡើងៗ ខណៈជនជាតិភាគតិចធ្វើចម្កា​រពនេ​ចរ​នៅ​ស​​ល់​ប្រ​មា​ណ​៤​០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ