រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញពីការងារអាទិភាពដល់មន្ត្រី នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ