ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជំរុញអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ត្រូវពង្រឹងការងារ​​សន្តិសុខ​​ ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងបន្តដោះស្រាយសំណូមពរជូនប្រជាពលរដ្ឋ​