រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមដាំដើមកូនឈើប្រភេទដើមក្ងោកអមសងខាងតាមដងផ្លូវបេតុងជុំវិញប្រាសាទ នគរបាជ័យខេត្តកំពង់ចាម