រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងឧស្សាហកម្មចាត់ទុកគម្រោងវិនិយោគរោងចក្រផលិតបំពង់ទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនចិន គឺបានរួមចំណែកបំពេញតម្រូវការក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា