សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០