ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះកំណត់ទីតាំងព្រំប្រទល់តំបន់រមណីយ៍ដ្ឋានទឹកឆា ដេីម្បី ដោះស្រាយប្រភពទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ