ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៥នាក់ ថ្មីបន្ថែមទៀត គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ