ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំពីវិធានការការពារជំងឺឈីក ខណៈជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជា តាំងពីខែកក្កដា ២០២០