ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត អំពីការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន និងចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីបង្ការការនាំចូលជំងឺកូវីដ១៩ តាមច្រកព្រំដែន ដើម្បីការពារការចម្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍