រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទស្សនីយភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាត នៃតំបន់ទេសចរណ៍លាក់ខ្លួនក្នុងខេត្តកោះកុង និងកំពូលភ្នំខ្នងផ្សារ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ