កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤គ្មានការកាត់ផ្តាច់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងឡើយ