អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺសំខាន់បំផុត ក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩