ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចែកមួកសុវត្ថិភាពចំនួន២០០ នៅកំណាត់ផ្លូវជាលេខ២ និងបន្តចែកនៅបណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀត